各地活动消息

La vojaĝo al Koreio

发布日期:2021-09-16 14:46
  发布时间:2015-09-30 15:34 来源:协会秘书处

Por mi aŭtunojaestasverdasezono. Enoktobrolastjare, mi vojaĝis al Japanioporpartoprenien la 4-a ISOA kajĉi-jareen la samamonatola verdaventoportismin al Seulo, Koreiopor la 47-a Korea Esperanto-Kongreso. Kompreneble, estisfruktoplenaspertodenove. Do, kion mi farisenSeulokajkiaKoreioaperisenmiajokuloj? Bonvolelegumianraporton.

1. Nia turismadoenSeulo

En la fino de tiuĉiseptembro, en la 28-a, 12 membroj de Pekina Esperanto- Asocioatingis la Flughavenon Incheon kie jam atendisninJesakaj Natura. Kun dolĉajridetoj, iliakceptisninkajunueakompanisniniri al la hotelo. Lasintevalizojn, nitujkomencisturismadon. Ni veturis al 景福宫 per buso (ne aŭtobuso, niluis la propran). Ni sekvisĉiĉeroninonkiuparolis la ĉinan, kajrigardis la labor-interŝanĝon de gardistoj.Rigardinte la konstruaĵojnkiujhavaskonstruanstilontresimilan al tiu de antikvaĈinio, nimulteĝuis la tempon. Poste, ni iris al 仁寺洞. Mituteforgesiskiujnlokojnnivizitisantau la vespermanĝo, ĉarmiamemoromalboniĝaskiam mi malsatas. Ni manĝispolponkajĝia gusto estistropikapor mi! Tioestis la unualecionokiun mi lernisenKoreioprimanĝaĵoj: Pika, pikakajankoraupika!!! Post vespermanĝo, niiompromenadiskajrenkontissinjoron KangHongu. Jesakajsinjoro KangHongugvidisninrigardi la ĉirkauaĵonkajpreskaŭ je la 10-a nirevenis al la hotelo.

La 1-a de oktobroestisliberatago, do Liŝakaj mi decidisiri al la magazeno LOTTE (kiutroviĝasen明洞) poraĉetidonacaĵojnkajkosmetikaĵojn. Sinjoro Nan YouLisekvisnin. Sednineniamantaŭevizitis la ĉiovendejon, do serĉanteĝinnielspezismulte da tempo. Kajeĉ la veteromalhelpisnin, pluvegiskaj ventis entiutago. Do bedaŭrindenimalsekiĝis. Pro tio, mi eĉaĉetisnovanŝuon (Mi devas menciike mi egeŝatasĝin!). Kvankam la malbonaveterokauzismalĝojonunue, poste nituteforgesistion (dank’ al la aĉetadokiukontentigisnin).

En la 2-a nivizitis la oficejon de KEA kiutroviĝasen麻浦. Staranteen la ĉambro, onipovasadmiribelanpejzaĵon de la rivero Han. KEA donis al nikelkajnĉarmajnmemoraĵojn. Kajnifotiĝis kun KEA-oficistojantaŭ la pordo. Poste, amiko de sinjoro Nan, sinjoro尹invitisninkunetagmanĝi. La tagmanĝoestisegeluksa. Ĉioestisdelikatepreparitakaj la kolorojharmoniisunu kun la alia. La plejekscitigaparto de tiuposttagmezoestis la vizitado al KBS (Korea BrodkastaSistemo). Sinjoro尹gvidisninvizitiĝin. Post la vizitado al KBS, niveturis al MilitaMuzeo per metrookajaŭtobuso.

2. Amikiĝi kun esperantistojenJeonju(全州)

En la 29-a de septembroniekveturis al Jeonju. Post la atingo, niiompromenadis. Portagmanĝo, nilernisfari la koreanpladonbibimbap. Posttagmezenipromenadisen韩屋村kajrenkontiĝis kun novajamikoj. Kajiliestisegefervoraj! Ĉiujestisafablajkajbonkoraj, ĉiamridetiskajĝentileparolis. MirenkontiskunNabikajLumi. Ili gvidisLiŝa, Fortegonkajmin al kelkajinteresajvidindaĵoj.VespereJeonju Esperanto-Asocioinvitispekinajngeamikojnkunemanĝieniulokatradiciarestoracio. Ni drinkis la koreanalkoholaĵonMagoli, kiuestissufiĉebongustapor mi. Poste nikajkantiskajdancis. Mikredaskeĉiujĝuistiunvesperon.

Ni restisenJeonjuporunutagokajrevenis al Seuloen la 30-a de septembro.Sedantau la reveno, nivizitis百济. Kromkonstruaĵojkiujnnivizitis, la plejklaramemoroenmiakapoestas “KAŜTANO”! Bongustajnkaŝtanojnnimanĝis tie, eĉJesakajsinjoroKanguruoilinaĉetis. Tiu tagoestisbelegakajŝajne nun mi ankoraŭpovassenti la agrablanventontiamaenmiakoro.

VespereniatingisSeulonkajvizitis la TuronNansum. Multajjunulojestis tie kajoni facile rimarkiskeankaŭmultajĉinojestis inter ili.

3. La Korea LandaKongreso

La koreakongresoestis la plejgravaparto de niavojaĝokvankamĝiokupis la plejmalgrandanpecon da tempo enniavojaĝ-aranĝo. Por mi estistromultajfreŝajspertojprikiujindasverki, do mi selektasnur la plejprofundememoratan. La plejgajaaferodum la kongresoestis la lernado de dancoj. Mimulteĝuisdanci “Hokipoki”. Jesakaj alia sinjoro(Pardonon, mi forgesisliannomon.) instruisninkaj mi ŝatiskielJesadancas. Alia aferoestaskedum la kongreso mi unuafojeeksciispri SAT kiuintencasbonigi la mondon per Esperanto.

AntaŭolvizitiKoreion, delonge mi scivoliskionfremdlandajjunuloj farasenesperantujo.Kiom da junulojenvenasĉiujarekajkioestas la plejgravaafero, kiuinteresigisilin? En la inauguro de la 47-a KoreaEsperanto-Kongreso, Park Kang diriskenuntempeinteresigijunulojnpri Esperanto estasmalfacileenKoreio. Same enĈinio. Ekzemple, multajstudentojĉeestasenEsperantakursoenmiauniversitatoĉiujare, sedĝis nun nur mi restas. Kiamanierenipli bone interesigasilin? Tioestas la plejgravaproblemoporniĉiuj, ĉaresperantujobezonasfreŝansangon. Lau miapenso, junajesperantistoj devas alprenipli da respondeco. Junulojestasplenaj deideojkajde energiokajla junecoligasilin.Senibezonassamideanojn, ni devas mem kreiilin. Ni organizuinteresajnkunvenojnkiujnjunulojŝataskajkutimas , nimontru al aliajkenipovasfarimultajnaferojnkiuj ja estasefektivajkajvalorajpornia vivo, kajplibonigunian e-kursontielkejunulojpovusĝinĝui…ktp. Necesasdaurigimianpensadon.

Ni ekiris de la kongresejo al la flughaveno je la 11-a mateneen la 4-a de oktobro.Midankas al LKK pro la akompanokajprizorgo.Miankaŭdankas al Pekina Esperanto-Asociokiudonis al mi ŝanconvizitiKoreion. Kajfinfinedankon al Liŝakiuĉiamzorgis min dum la vojaĝo.                         


 责任编辑:柴晶晶
分享到:

登录后即可发表评论,立即登录.